Anoniminiai seksoholikai

Džiaugiamės, kad esate čia. Jei susitapatinate su mumis ir manote, kad galite pasidalinti savo problemomis, mes norėtume pasidalinti savo sprendimu su jumis.

Kas yra anoninimiai seksoholikai?

Anoniminiai seksoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo seksualinės priklausomybės. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras išsivaduoti nuo gašlumo ir siekti seksualinės blaivybės. Anoniminiai seksoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio.  Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų.

Anoniminių  seksoholikų draugija  nesusijusi su jokiomis  sektomis, tikybomis, politika,  organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti seksualiai blaiviems ir padėti kitiems seksoholikams pasiekti seksualinę blaivybę.

Anoniminių seksoholikų draugijos terminų seksoholikas ir seksualinės blaivybės apibrėžimas.

Mes galime kalbėti tik apie save. Kad geriau suprastume AS draugijos savitumą, vartojame terminą „seksoholikas“. Seksoholikas ar seksoholikė nebeatskiria, kas yra teisinga ir tinkama. Seksoholikas prarado kontrolę, nebeturi pasirinkimo ir negali laisvai liautis vartoti. Gašlumas tapo priklausomybe. Mūsų padėtis yra tokia, kaip ir alkoholiko, kuris nebegali toleruoti alkoholio ir turi nutraukti alkoholio vartojimą, bet nebepajėgia to padaryti. Taip pat yra ir su seksualiniu girtavimu. Seksoholikas nebegali toleruoti gašlumo, bet nebepajėgia sustoti. Seksoholiko atveju seksualinė blaivybė reiškia lytinių santykių neturėjimą su savimi ar su partneriu, išskyrus sutuoktinį. AS blaivybės apibrėžime terminas „sutuoktinis“ reiškia partnerį santuokoje tarp vyro ir moters. Seksualinė blaivybė taip pat reiškia progresyvią pergalę nuo įvairių lytinio mąstymo, stimuliacijų ir gašlumo formų, veikiančių mūsų gyvenimą. Mes supratome, kad gašlumas yra mūsų seksualinio vartojimo varomoji jėga. Šios išvados atsirado iš mūsų skaudžios patirties ir sveikimo, mes neturime kito pasirinkimo. Mes suvokėme, kad šių faktų pripažinimas yra raktas į laimę ir džiaugsmą, kurių kitaip negalėjome patirti.

Tai atbaidys daugybę klausytojų, kurie pripažįsta seksualinę maniją ir kompulsyvumą, bet nori kontroliuoti ir mėgautis tuo, kaip alkoholikas nori kontroliuoti alkoholio vartojimą ir mėgautis juo. Kol mes nepatyrėme bejėgiškumo, nepanorėjome sustoti ir nesugebėjome to padaryti, tol neatsidavėme programai. Anoniminiai seksoholikai yra tiems, kurie žino, kad nebeturi kito pasirinkimo, tik visišką susilaikymą nuo gašlumo, ir jų pačių patirtis jiems tai patvirtina.

Problema.

Daugelis mūsų jautėsi niekam tikę, beverčiai, vieniši ir kupini baimės. Mūsų vidus niekada neatitiko to, ką matė kiti žmonės mūsų išorėje. Gana anksti mes pradėjome jausti atskirtį nuo tėvų, bendraamžių ir nuo pačių savęs. Atsijungdavome nuo pasaulio per fantazijas ir masturbaciją. Svaigome nuo paveikslėlių ir atvaizdų, vaikėmės fantazuojamų objektų. Patyrėme geidulius ir troškome būti kitų geidžiami. Tapom išties priklausomi: seksas su savimi, paleistuvystė, svetimavimas, priklausomi santykiai, ir dar daugiau fantazijų. Patirdavome tai akimis; pirkdavome, parduodavome, įkeisdavome, dovanodavome. Tapome priklausomi nuo intrigų, jaudulio ir draudimų. Žinojome vienintelį išsivadavimo būdą nuo to – atsiduoti visa tam. „Suartėk su manim, prašau, kad tapčiau pilnas!“ – šaukėme ištiesę rankas.

Išeitis yra.

Mes supratome, kad mūsų problema yra trilypė: fizinė, emocinė ir dvasinė. Sveikimas turi įvykti visose trijose. Svarbus požiūrio pasikeitimas prasidėjo, kai mes pripažinome, jog esame bejėgiai, kad mūsų įpročiai mus valdo. Mūsų įpročiai pradeda trauktis, kai imame lankyti susirinkimus. Vieniems iš mūsų tai reiškia neturėti jokio sekso su savimi ar kitais. O kitiems – abstintencijos laikotarpius su sutuoktiniu, kol gašlumas pasišalina iš mūsų minčių bei organizmo. Mes atradome, kad galime sustoti, kad susilaikymas mūsų nepražudo. Pradedame jausti viltį, pradedame jaustis gyvi. Gaudami stiprybės iš grupės mes vis labiau ir labiau atsiskiriame nuo priklausomybės gašlavimui.

Pradžioje visa tai buvo labai neįprasta. Nematėme kelio į priekį, tačiau po truputį įsitikinome, kad esame teisingame kelyje. Mes einame į šviesą, į naują gyvenimo būdą.

 Anoniminių seksoholikų dvylikos žingsnių sveikimo programa:

 1. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš gašlumą ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.
 2. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.
 3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį suprantame, globai.
 4. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.
 5. Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.
 6. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.
 7. Nuolankiai Jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti.
 8. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.
 9. Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.
 10. Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.
 11. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums, ir stiprybės ją vykdyti.
 12. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems seksoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.

Anoniminių seksoholikų dvylika tradicijų:

 1. Svarbiausia turėtų būti mūsų bendra gerovė. Kiekvieno sveikimas priklauso nuo AS vienybės.
 2. Mūsų grupės veikloje yra tik vienas autoritetas – mylintis Dievas, toks, koks jis pasireiškia grupės sąmonėje. Mūsų lyderiai mums tarnauja, bet mūsų nevaldo.
 3. Vienintelė sąlyga tapti AS nariu, noras nustoti gašlauti ir siekti AS seksualinės blaivybės.
 4. Kiekviena grupė turėtų veikti savarankiškai, išskyrus tuos atvejus, kai sprendžiami reikalai, susiję su kitų grupių ar visos AS draugijos veikla.
 5. Kiekvienos AS grupės pagrindinis tikslas – perduoti savo patirtį dar kenčiančiam seksoholikui.
 6. Nė viena AS grupė neturėtų remti, finansuoti jokios jai artimos įstaigos ar pašalinės organizacijos nei leisti naudotis AS vardu, kad pinigai, nuosavybės ar garbės reikalai nenukreiptų mūsų nuo pagrindinio tikslo.
 7. Kiekviena AS grupė turėtų išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinių įnašų.
 8. AS draugija visada turėtų išlikti neprofesionali, tačiau mūsų tarnybos gali samdyti reikiamus darbuotojus.
 9. AS draugija niekada neturėtų būti griežtai organizuotos, tačiau mes galime steigti tarnybas ar komitetus, tiesiogiai atsakingus tiems, kam tarnauja.
 10. Anoniminiai seksoholikai nereiškia nuomonės pašaliniais klausimais, todėl AS vardo nederėtų traukti į viešus ginčus.
 11. Mūsų bendradarbiavimas su visuomene grindžiamas labiau idėjų patrauklumu negu įtikinėjimu. Žiniasklaidoje visada privalome išsaugoti asmens anonimiškumą.
 12. Anonimiškumas yra visų mūsų tradicijų dvasinis pamatas, nuolat primenantis, kad šios nuostatos svarbiau už asmenybes.

Mūsų vizija

Viską lemia Dievas, todėl pirmiausia visada verčiau pasikliauti Juo. Jis nurodys mums, kaip suburti norimą draugiją. Mūsų knyga yra tik pasiūlymai. Suvokiame, kad žinome nedaug. Dievas nuolat atskleis mums vis daugiau. Ryto meditacijoje klausiame Jo, kaip šią dieną galime būti naudingais dar sergančiam žmogui. Atsakymo sulauksime, kai mūsų pačių kiemuose bus tvarka. Akivaizdu, negalime pasidalinti tuo, ko patys neturime. Stengiamės, kad mūsų santykis su Dievu būtų teisingas. Tuomet sulauksime nepaprastų įvykių. Mums tai – didi tiesa. Atsiduodame Dievui, kaip Jį suprantame. Pripažįstame savo suklydimus prieš Jį ir savo skriaudėjus. Pašaliname praeities griuvėsius. Dosniai dalinamės tuo, ką suradome. Ar norėtumei prisidėti prie mūsų? Kartu gyvensime dvasios bičiulystėje. Eidami dvasinės pažangos link mes susitiksime šiame kelyje. Telaimina ir tegloboja mus Dievas – dabar ir visados.

Ar AS yra grupinė terapija?

AS nėra sekso terapijos ar grupinės terapijos forma.  AS susirinkimai organizuojami AS narių, pasitelkiant pateiktas susitikimų gaires. AS susitikimuose nėra profesionalių lyderių.

AS – tai sveikimo nuo gašlumo ir seksualinės priklausomybės programa, pagrįsta Anoniminių Alkoholikų principais.

Nesvarbu, kokias problemas mes atsinešame į AS, mes dalinamės bendru sprendimu – Dvylikos žingsnių ir Dvylikos tradicijų programos taikymu siekiant seksualinės blaivybės ir sveikimo.

Kiek kainuoja tapti nariu?

AS susirinkimai yra nemokami. Nėra narystės mokesčio ar rinkliavos. Susirinkimuose siunčiame krepšelį aukoms už nuomą, lietratūrą, kavą ir t.t.  Mūsų Septintoji Tradicija nurodo, jog išsilaikome patys, iš savanoriškų įnašų.

Kaip galiu tapti AS nariu?

Visi, kurie mano turintys problemų, susijusių su gašlumu, yra laukiami AS uždaruose susirinkimuose ir gali laikyti save nariais, pripažinę, jog nori nustoti gašlauti ir siekti seksualinės blaivybės.