Pornografijos spąstuose

Priklausomybių  pasekmės….

Priklausomybė nuo sekso (pornografijos) yra apibrėžiama kaip nesugebėjimas reguliuoti savo seksualinio elgesio, nepaisant neigiamų pada­rinių. Ši priklausomybė apima sutrikimus nuo kompulsinės masturbacijos ir pornografinių fil­mų žiūrėjimo iki kompulsinio seksualinio partne­rio apgaudinėjimo ar potraukio objekto pokyčių. Hiperseksualumo sutrikimas, apimantis proble­minį, kompulsinį pornografijos naudojimą, gali būti įtrauktas į tarptautinę ligų klasifikaciją (angl. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor­ders, DSM-V).

Tyrimai rodo, kad 17 proc. žmonių, žiūrinčių pornografinio turinio medžiagą, atitinka proble­minio seksualinio kompulsyvumo kriterijus. 2011 m. Švedijoje atliktame tyrime dalyvavo 1913 jau­nesnio amžiaus vyriškos ir moteriškos lyties as­menys. Nustatyta, kad 5 proc. moterų ir 13 proc. vyrų turėjo problemų, kurias siejo su pornografi­nio turinio medžiagos žiūrėjimu internete.

Kaip išsivysto priklausomybė nuo pornografijos internete?

Nekontroliuojamas, daug laiko atimantis por­nografijos internete naudojimas gali būti vertina­mas ir kaip priklausomybė nuo interneto, ir kaip priklausomybė nuo sekso. Priklausomybė nuo pornografijos yra viena dažniausių priklausomy­bės nuo sekso problemų, apie kurią praneša pa­cientai. Ypač tai paplitę tarp jaunesnių asmenų ir tarp tų, kurių ji yra lengvesnės formos ir neįtrau­kia kitų individų.

Priklausomybė nuo pornografijos išsivysto panašiai, kaip ir priklausomybė nuo alkoholio ar kitų svaigalų. Po pradinio seksualinį susijau­dinimą skatinančio patyrimo žiūrint pornogra­finius vaizdinius individai gali prarasti seksua­linio potraukio kontrolę ir nebesugebėti patirti susijaudinimo be šios stimuliacijos. Dažniausiai pornografinių vaizdinių žiūrėjimas yra pastipri­namas seksualiniu pasitenkinimu (lytinio akto ar masturbacijos metu). Kaip ir priklausomybės nuo alkoholio atveju, problemų iškyla tada, kai potraukis žiūrėti pornografinius vaizdus prade­da trukdyti individui atlikti kasdieninius įsipa­reigojimus. Užuot ėjęs į darbą laiku, priklauso­mas žmogus gali nuspręsti likti namie ir žiūrėti pornografinius filmus. Kai kurie priklausomi nuo pornografinių vaizdinių žiūrėjimo individai tei­gia, kad tam gali skirti 8–10 valandų per dieną. Šį seksualinį patyrimą labai dažnai lydi gėdos ir kal­tės jausmai. Tačiau jų sukelta frustracija ne suma­žina, o, atvirkščiai – sustiprina norą gauti naujų seksualinio pobūdžio stimulų. Daugelis priklau­somų nuo sekso žmonių teigia, kad stresinėmis aplinkybėmis tai tampa vieninteliu atsipalaidavi­mo būdu.

Nervų sistemos pokyčiai, būdingi seksualinei kompulsijai

2007 m. Vokietijoje atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad kompulsinio seksualumo sutrikimas iš tikrųjų yra priklausomas. Atlikto tyrimo metu buvo rasti beveik tokie patys nervų sistemos po­kyčiai individams, kuriems nustatytas pasikeitęs potraukis objekto atžvilgiu, kaip ir priklauso­miems nuo metamfetamino, kokaino ar nutuku­siems žmonėms. Tyrimas parodė, kad seksualinės kompulsijos gali sukelti fizinius pokyčius sme­genyse, kurie vertinti kaip priklausomybės žy­menys. Nustatyta, kad kompulsyvumui būdingi

pokyčiai priekinėje frontalinėje smegenų srityje. Frontalinė disfunkcija ypač būdinga pacientams, negalintiems kontroliuoti savo seksualinio elge­sio.

Diagnostika

Dalis žmonių, apsilankę pornografinio turinio svetainėse ar skaitydami erotinio turinio knygas, gali sau diagnozuoti priklausomybę nuo porno­grafijos. Svarbu pabrėžti, kad didžioji dalis žmo­nių papildomų seksualinių stimulų siekia norė­dami paįvairinti savo seksualinį gyvenimą. Kaip ir esant priklausomybei nuo alkoholio, tik dalis žmonių tampa priklausomi ir kenčia dėl rim­tų priklausomybės nuo pornografijos pasekmių (pvz., darbo praradimas ar skyrybos).

Kol nėra griežtų diagnostinių kriterijų ver­tinant pornografinių vaizdinių žiūrėjimą, labai svarbus žalos faktorius. Nėra žalos – nėra priklau­somybės.

Priklausomybės nuo pornografijos žala

Žiūrint pornografinius vaizdus, ilgainiui silpnėja jų sukeliamas seksualinis susijaudinimas (didėja tolerancija). Norėdami pasiekti tą patį susijaudinimą, individai pradeda ieškoti labiau jaudinančių, neretai perversiškų pornografinių vaizdinių. Tai panašu į priklausomybę nuo psi­choaktyvių medžiagų, kai, siekiant patirti anks­tesnį pasitenkinimą, tenka didinti medžiagos ar medžiagų, kuriomis svaiginamasi, kiekį ir/ar jų įvairovę. Kompulsinio seksualumo sutrikimo me­tu tai gali būti fantazijos, susijusios su prievarta, fetišu ir/ar vaikų pornografija. Tokių pornografi­nių stimulų naudojimas ilgainiui gali šiurkščiai iš­kreipti požiūrį į žmogaus seksualumą ir sugriauti tarpasmeninius santykius. Dėl tokio pobūdžio pornografinių vaizdinių pacientai dažnai teigia jaučiantys nepasitenkinimą savo seksualiniu pa­tyrimu ir partneriu.